مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد
۱۴۰۱/۳/۷
معرفي

- تهيه و تدوين صورتهاي مالي واحد و نظارت مستمر بر عمليات امور مالي تطبيق كليه پرداختها

با قوانين وآئين نامه ومقررات حالم بر دانشگاه وارسال به موقع صورتهاي مالي وساير گزارشات

مديريتي مورد لزوم به امور مالي

2 - هماهنگي در اجراي قوانين ومقررات حالم  بر عمليات مالي وحفظ حراست از اسناد ودفاتر مالي

3- پيگيري ونظارت مستمر بر صحت وصول به موقع در آمدها ي واحد

4- حفظ وشناسائي وهم چنين نگهداري  حساب اموال ماشين آلات تجهيزات- وساير دارييهاي واحد

5- كنترل امضاء اسناد مالي واوراق تعهد آور بر اساس تفويض اختيارات رياست محترم دانشگاه

6 اجراي كد ينگ وسر فصلهاي اعلام شده توسط  مديريت امور مالي دانشگاه

7- اجراي عمليات مالي وتامين اعتبار كليه پرداختها در چهار چوب بودجه ابلاغي تخصيصي

8- گزارش كتبي به امور مالي در مورد تشخيص پرداخت وجه خلاف قبل از پرداخت

9- واگذاري تنخواه گردان به مامورين خريد

10- نظارت بر اجراي امور محوله به امور مالي وامين اموال 

- مراقبت از پرداخت حقوق ومزايا- اضافه كار ماموريت كارانه پاداشها حق الزحمه و00

12- امضاء اسناد ماالي و چك بانكي

 

شرح وظايف مسئول دريافت وپرداخت و اعتبارت

1 تامين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين ومقررات مربوط وبا هماهنگي مسئول امور مالي واحد

2- پرداخت هزينه ها در حد اعتبارات  مصوب تخصيص  باهماهنگي مسئول واحد

3- عهده دار ثبت بودجه تخصيص( جاري اختصاصي رديف و000 ) يافته از مديريت امور مالي دانشگاه

4 ثبت هزينه ها طبق اعتبارات موجود

5- پاسخگوئي به سوالات و مطالبات افراد حقيقي وحقوقي  ذينفع برابر اسناد مالي

6- مسئوليت صدو برگ گواهي ضمانت و حقوقي وصدور چك

7- رفع واخواهي اسناد هزينه وارائه مجدد به حسابرس  استاني

 

شرح وظايف جعمدار اموال

1 حفظ وحراست از اموال تحت ابوابجمعي

2- صدور سند انتقال اموال

3 تهيه فرم 19 اموال منقولي

4 صدور خروج برگ اموال

5- الصاق بر چسب بر روي اموال

6- تهيه وتنظيم صورتحسابهاي فرستاده ورسيده

7- ثبت دفاتر اموالي

8 تهيه گزارش اموال مسروقه واسقاطي

 

 

شرح وظايف مسئول درآمد

1- تهيه قبوض سه برگي از مديريت امورمالي و توزيع به موقع بين مراكز بهداشتي ودرماني وحفظ

حراست و نگهداري از قبوض موجود در ستاد شبكه

2- نظارت مستمر بر در آمدهاي نقدي وغير نقدي وتعرفه هاي پزشكي

3- نظارت بر وصول به موقع در آمد مراكز

4- تهيه صورتحسابهاي بيمه هاي طرف قرارداد وپيگيري مستمر ونظارت دقيق بر ارسال  ووصو ل وكسورات اعمال شده توسط موسسات

5- ارسال حواله بانكي ماهيانه شبكه به دانشگاه همراه با  ليست هاي مر بوطه

 

شرح وظايف حسابرسي  و رابط بانكها و موسسات

1-    تطبيق اسناد تداركات وخدمات با قوانين موجود0

2-    عهده دار امور حقوقي كاركنان وساير مزاياي متعلقه كاركنان

3-    ارائه مدارك كسورات ( بيمه اجتماعي بيمه درمان ماليات و0000 ) به ادارات وموسسات مربوطه

4-    جمع آوري احكام ماموريت

تاریخ به روز رسانی: 1396/12/26
تعداد بازدید: 1205
آدرس :  شهركرد ، خيابان شهيد باهنر -جنب مصلي امام خميني(ره)
كدپستي :        تلفن :32224489 -038
دور نگار :  32224582-038
تاریخ بروز رسانی 1401/03/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal