مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد
۱۴۰۱/۳/۷
معرفی و شرح وظایف

 

 
 

درسال 1374 ودرراستاي ادغام فعاليت هاي بهداشتي درماني درسيستم شبكه ، طرح ادغام بهداشت دهان ودندان درPHC با هدف ارتقاء‌ سلامت دهان ودندان جامعه ازطريق افزايش آگاهي مردم وبهبود كمي وكيفي وضعيت ارائه خدمات اوليه بهداشت دهان ودندان اجراء‌ گرديد. بهداشت دهان ودندان يكي ازشاخه هاي مهم بهداشت عمومي است كه درسلامت كمي افراد تأثيربه سزايي دارد .

ارتقاء‌ بهداشت دهان ودندان جامعه مستلزم دسترسي آسان مردم به مراقبت هاي اوليه بهداشت دهان ودندان وامكان استفاده ازخدمات بهداشت دهان ودندان به صورت طبقه بندي شده مي باشد . گستردگي شبكه مراقبت هاي اوليه بهداشتي دركشوراين امكان را درزمينه مراقبت هاي عمومي مسيرساخته است ولي متأسفانه بهداشت دهان ودندان هنوزبه طوركامل جايگاه خاص خودرا دراين زمينه پيدا نكرده است .

نيروهاي درگيردرواحد بهداشت دهان ودندان :

الف ـ  سطح يك خدمات بهداشت دهان ودندان كه شامل بهورزان ـ رابطين بهداشتي ـ‌كاردان هاي بهداشت خانواده

ب  ـ سطح دو خدمات بهداشت دهـان ودندان كه شامل بهداشتكاران دهان ودندان ودندانپزشكان  (عمده فعاليت هاي اين دوگروه جهت خدمت رساني دردرجه اول به گروه هدف ودرجه دوم سايرافراد جامعــه  مي باشد)
ش شرح وظايف :
 
Ø      -هماهنگ كردن برنامه هاي دندانپزشكي شبكه

Ø      -رسيدگي به نيازمنديهاي واحدها از حيث مواد ولوازم دندانپزشكي و گزارش و پيگيري آن به مركز بهداشت استان

Ø      -رسيدگي به نيازمنديهاي دندانپزشكان و فارغ التحصيلان طرح بهداشتكار دهان ودندان از حيث مسائل ومشكلات آنها نظير برنامه اضافه كاري ،حق محروميت از مطب و غيره ..

Ø      -تنظيم برنامه جهت شركت دندانپزشكان وبهداشتكاران از حيث شركت در كنگره هاي دندانپزشكي و سمينارها وغيره ..

Ø      -ايجاد برنامه آموزشي براي مراقبين بهداشت ، مديران مدارس وآموزگاران ودانش آموزان با همكاري آموزش و پرورش منطقه .

Ø      -تنظيم برنامه هاي بهداشتي دهان ودندان براي شبكه با همكاري دندانپزشكان و بهداشتكاران دهان ودندان براي مادران بهداشتي
( با همكاري واحد بهداشت خانواده و مدارس )

Ø      -ايجاد برنامه براي معاينه كليه دانش آموزان و معرفي آنها به كلينيكهاي داندانپزشكي براي انجام كارهاي ترميمي و غيره .

Ø      -رسيدگي به وضعيت دندانسازان تجربي و گزارش و پيگيري تخلفات دندانسازان به اداره نظارت بر امور درمان از طريق شبكه .

Ø      -تشكيل كميته پيشگيري از پوسيدگي دندان با مشاركت دندانپزشكان و بهداشتكاران علاقمند و تشكيل جلسات ماهانه جهت برنامه فوق .

Ø      -نظارت بر آمار كار دندانپزشكان و بهداشتكاران و اقدام در ترميم وضع موجود .

Ø      -انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

تاریخ به روز رسانی: 1391/09/02
تعداد بازدید: 7005
آدرس :  شهركرد ، خيابان شهيد باهنر -جنب مصلي امام خميني(ره)
كدپستي :        تلفن :32224489 -038
دور نگار :  32224582-038
تاریخ بروز رسانی 1401/03/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal