مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد
۱۴۰۱/۳/۷
شرح وظايف


شرح وظایف کارشناس مسؤول برنامه سلامت روان ، اجتماعی و پیشگیری ازاعتیاد

1-      برگزاری کمیته شهرستانی بهداشت روان

2-      پذیرش مسئولیت علمی – اجرایی برنامه‌های بهداشت روان تحت نظارت معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

3-      برنامه‌ریزی آموزش پزشک عمومی به منظور تکمیل سطح سوم ارایه خدمات بهداشت روان شهرستانها مطابق دستورالعمل

4-      برنامه ریزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارایه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل

5-      آموزش کارشناسان مرتبط با برنامه بهداشت روان

6-      نظارت علمی بر تهیه متون – پوستر – پمفلت و نشریات مرتبط با برنامه بهداشت روان

7-      نظارت بر سیستم ارجاع برنامه بهداشت روان

8-       نظارت علمی بر فعالیت پزشکان عمومی در حیطه برنامه بهداشت روان

9-       برنامه ریزی و نظارت علمی و اجرایی مرتبط با برنامه در هفته بهداشت روان

10-    مشارکت در امر پایش برنامه‌های اجرا شده در سطح شبکه

11-    اجرای برنامه‌های آموزشی – کارگاهی – جلسات و همایشها

12-    برنامه ریزی جهت باز آموزی پرسنل شبکه بهداشتی- درمانی

13-   برگزاری کلاس آمار و مروری بر نحوه دستورالعمل ها

14-   آموزش نیروهای بدو خدمت

15-   برگزاری کارگاه های آموزشی جهت معلمین و والدین مدارس مروج سلامت درشهرستان

16-    نظارت بر مدارس مروج سلامت

17-   شرکت در جلسات بین بخشی

18-   ارائه مشاوره به افراد جامعه جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی و ارتقاء سطح سلامت روان جامعه (شامل: مهارت‌های زندگی، فرزند پروری، مشاوره تحصیلی، مشاوره خانوادگی و مشاوره قبل از ازدواج، پیشگیری از اعتیاد) (به صورت فردی و گروهی)

19-   تسهیل دسترسی به خدمات مددکاری اجتماعی برای بیماران

20-   برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت پیشگیری از اعتیاد درشهرستان

21-   نظارت بر مراکز ترک اعتیاد و همکاری با تیم بازرسی استان

22-   نظارت بر مرکز گذریDIC و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی

23-   نظارت بر کلینیک مثلثی و و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی

24-   برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی در زمنه پیشگیری از خودکشی

25-   تهیه گزارش عملکرد سالیانه برنامه اعتیاد

26-   گردآوری اطلاعات و آمار فعالیتها و تحلیل آنها

27-   بررسی مسائل، مشکلات، تعیین نیازها و اولویت‌های شهرستان در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

28-   پیشنهاد و تدوین  برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

29-   برنامه ریزی سالانه، میانه و بلند مدت در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

30-   برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و پیش بینی مکانیسم‌های تأمین آن

31-   ارائه روش‌های اجرایی و علمی مبتنی بر جامعه در جهت توانمندسازی عموم مردم (به ویژه گروه‌های هدف) در امر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد

32-   تدوین، استانداردها و دستورالعمل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت، درمان، بازتوانی در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پایش و ارزشیابی برنامه‌ها

33-   تهیه و تدوین پروتکل‌های غربالگری، پیشگیری، مراقبت و درمان و بازتوانی بیماری‌های روانی، اجتماعی و اعتیاد با همکاری مراکز آموزش عالی، نهادها و انجمن‌های صنفی، علمی، ملی

34-    هدایت دانشگاه‌های شهرستانی در برنامه ریزی راهبردی، عملیاتی و تفضیلی و کمک به انجام آن در حیطه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

35-    تصدی نمایندگی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان در جهت همکاری و هماهنگی درون و برون بخشی با واحدها و سازمان‌های وابسته در امور سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

36-    همکاری با سازمانها و مراکز علمی و تحقیقاتی ملی، منطقه‌ای در اجرای برنامه‌های آموزش سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

37-    نظارت و پایش برنامه‌های سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد در مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان

38-   ارزشیابی برنامه ها و انجام مطالعه بار بیماریها در سطح شهرستان    

39-    تهیه و ارائه گزارش‌های فنی و جامع از اجرای سیاستها و برنامه‌های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و انعکاس آن به مبادی ذیربط

40-    تعیین اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی شهرستان در حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای آن

41-   ساماندهی و توانمندسازی سازمانها و گروه‌های مردم نهاد فعال در حیطه‌های مرتبط با سلامت

42-   پیگیری استانداردهای بیمارستانی و پیگیری توسعه اورژانس‌های روانپزشکی و اعتیاد و مراکز بستری کوتاه مدت درمان اعتیاد

 

43-    هماهنگی و پیگیری تشکیل جلسات منظم جلسات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پیگیری مصوبات کمیته مذکور و نظارت بر حسن اجرای مصوبات

44-    ارتقاء و توسعه سلامت خانواده با تأکید بر موضوع سلامت روانی جنسی و طراحی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به منظور ساماندهی مراکز درمانی و مشاوره و تأمین نیازهای مردم

45-    برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی برنامه‌های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب ناشی از اعتیاد

46-    هماهنگی در جهت تشکیل جلسات کمیته سلامت روانی اجتماعی و نظارت بر جسن اجرای مصوبات آن

47-    پیگیری و تشکیل کمیته و کاهش آسیب و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن

شرح وظایف کارشناسان واحد سلامت روان، اجتماعی وپیشگیری از  اعتیاد)

1-      هماهنگی جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان

2-      ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه

3-      تهیه وتدوین متون  آموزشی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

4-      ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طریق تدوین و انتشار متون آموزشی یا از طریق رسانه‌ها

5-      مشارکت در برگزاری کارگاه‌های کشوری و استانی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

6-      برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی یا اساتید و مسئولین سازمان‌های ذیربط جهت تبادل نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح شهرستان

7-      مشارکت در تدوین طرحها و دستورالعمل‌های کشوری

8-      تعیین و محاسبه شاخص‌های استانی برنامه ادغام سلامت روان

9-      پایش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان

10-   جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به معاونت بهداشتی

11-    هماهنگی جهت جلب مشارکت و حمایت مسئولین و سیاستگذاران در اجرای برنامه‌های سلامت روان

12-    هماهنگی جهت ارزشیابی برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجرای برنامه

13-    مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر سازمانها جهت ارتقاء برنامه‌های سلامت روان

14-    همکاری و مشارکت با کارشناسان و مسئولین سلامت روان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان در اجرا و پیشبرد برنامه‌ها و راهبردی و هدایت فعالیت‌های آنها

15-    ارتقاء به روز کردن و بازنگری اجزای مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نیازهای شبکه سلامت روان و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی کشوری

16-    مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکردهای سالیانه

17-   تعیین اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌های عملیاتی آتی مرتبط با برنامه‌های سلامت روان

18-   آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی

19-   آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران

20-   آموزش و بازآموزی بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

21-   ارائه مشاوره و حمایت‌های روان شناختی به بیماران مبتلا به اختلالات جسمی صعب العلاج (بیماری‌های قلبی، سرطان، ایدز، معلولیت‌های جسمی) جهت افزایش توان مقابله با اختلالات جسمی و پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی

22-   پایش و نظارت عملکرد بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

23-   مشارکت در تهیه گزارش‌های آماری برای سطح بالاتر ارائه خدمات

24-   شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های سنی مختلف

25-   ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر

26-   ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

27-   ارائه حمایت‌های روانی – اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران

28-   پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

29-   ارائه مشاوره توان بخشی برای بیماران شدید

30-   آموزش مهارت‌های اجتماعی و فعالیت‌های روزمره زندگی برای بیماران شدید

31-   تسهیل دسترسی بیماران شدید به خدمات مددکاری اجتماعی (بهزیستی و کمیته امداد)

32-   ارائه مشاوره توان بخشی و حمایت‌های روان شناختی از خانواده بیماران شدید

33-   پذیرش بیماران و انجام درمان‌های غیر دارویی، مشاوره و انجام مداخلات حمایتی

34-   انجام مداخلات پیشگیری جهت ارتقاء آگاهی جامعه

تاریخ به روز رسانی: 1391/09/02
تعداد بازدید: 11197
آدرس :  شهركرد ، خيابان شهيد باهنر -جنب مصلي امام خميني(ره)
كدپستي :        تلفن :32224489 -038
دور نگار :  32224582-038
تاریخ بروز رسانی 1401/03/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal