مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد
۱۴۰۱/۳/۷
كمپين قلب سالم ايراني

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني چهارمحال وبختياري

معاونت بهداشتي ومركزبهداشت استان

مركر بهداشت شهرستان شهركرد

طراحي واجراي بسيج اطلاع رساني وآموزشي قلب سالم ايراني

Iranian Healthy Campaign

درچهارمحال وبختياري – شهرستان شهركرد

باشعار:

" مصرف  حداقل پنج  واحدميوه وسبزي درروز"

گروه هدف :دانش آموزان مقطع دبستان وراهنمايي وكاركنان ادارات شهرستان شهركرد


اعضاء كمپين قلب سالم ايراني شهرستان شهركرد 

 1-مهندس سيد راشد جزايري 
2- دكتر محسن آقايي              
3- احمد رييسي                     
4- عليرضا جعفريان 
5- مهندس مرتضي خليلي         
6-خسرو شكرچيان       
7-  الهام بياتي 
8- رستم اسدي پور   
9-  مجيد قنبريان 
10- رحمت الله تقي پور   
11- الهام اسكندري   
12- پروين روغني 
13- فاطمه رحماني 
14- منور ابراهيم پور   
15- ساسان احمديان 
16 – نعمت الله عباسي 
17- عظيمه قادري 
18 – يوسف حيدري 
19 – جمشيد افضل 
20 – علي صادقي
21- ليلا فلكي                                                                                                                                                                           

ساختار طرح برنامه بسيج اطلاع رساني آموزشي:  

اعضاي گروه طراحي برنامه بسيج اطلاع رساني آموزشي ومسئوليت آنها:

الف:مقدمه(دلائل طراحي بسيج اطلاع رساني آموزشي قلب سالم ايراني دراستان

ب: تعيين هدف كلي واهداف اختصاصي برنامه بسيج اطلاع رساني آموزشي

هدف كلي:

اهداف اختصاصي:

ج:تعيين مخاطب كلي ودسته هاي اختصاصي برنامه

-         مخاطب كلي:

-         معيارهاي دسته بندي مخاطب كلي:

-         دسته هاي اختصاصي مخاطب برنامه:

-         تصميم گيرندگان براي برنامه

-         شركاي برنامه

-         مخالفان برنامه

د- تعيين راهبرد وتاكتيك هاي ارتباط باگروههاي هدف برنامه بسيج

-         آموزش

-         حمايت طلبي براي تامين منابع براي برنامه

-         ارتباط بارسانه هاي جمعي

تدوين پيام هاي ارتباطي برنامه بسيج

-         محتواي پيام هاي ارتباطي

-         شكل نهايي پيام هاي ارتباطي

 

مقدمه : (دلائل طراحي بسيج اطلاع رساني آموزشي قلب سالم ايراني)

طراحي واجراي راهبردهاي ارتباطي درحوزه سلامت باهدف تاثير گذاري برگروههاي هدف براي اصلاح يك رفتار ياسياست؛ ازرويكردهاي عمده آموزش وارتقاي سلامت به شمارميرود." بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي " كه بعنوان معادل فارسي واژه Campaignاستفاده شده است؛ يكي ازانواع مداخلات ارتباطي است كه هدف آن؛ انتقال پيامهاي ترغيب كننده براي انجام رفتاري مشخص درمخاطب وبااستفاده ازابزار كليدي پيام است.

باتوجه به اهميت واثربخشي اين نوع مداخلات درحوزه سلامت واستفاده محدود ازآنها درساليان اخير به نظر ميرسد كه آشنايي كارشناسان معاونت هاي بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور؛ بااصول طراحي واجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي ضروري به نظر ميرسد.

بيماريهاي قلبي عروقيCardio vascular Diseases(CVD) وعوامل خطر آن؛ اولويت اول برنامه هاي مداخلاتي دربسياري ازمناطق كشور است.وباوجودآنكه تاكنون برنامه هاي ارزشمندي براي كاهش باراين دسته ازبيماري هاانجام شده است؛ جاي خالي مداخلات جامع درقالب بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي دراين حوزه احساس ميشود.

بسيج اطلاع رساني آموزشي قلب سالم ايراني باهدف ارتقاي سواد سلامت مرتبط با بيماريهاي قلبي عروقي دربين ايرانيان مدنظر قرارگرفته است واجراي برنامه هاي مداخله اي اجرايي- آموزشي دربين آحادجمعيتي استان باهمكاريهاي درون وبرون بخشي بيش ازپيش احساس وضرورت دارد.لذا باتدوين وطراحي اصولي علمي وعملي اين نوع مداخلات وبررسي ملزومات اجراي موفق آن؛ مبتني برمستندات وشواهد وعزم ملي وراسخ ازطريق برنامه ريزي امكان پذيرونتايج آن براي كليه گروههاي جمعيتي مفيد بوده وبه داشتن قلبي سالم كمك نموده وضمن پيشگيري وكنترل بيماريهاي قلبي عروقي وبيماريهاي مزمن ؛ زندگي باكيفيتي رابراي مردم استان رقم خواهد زد.

بيماريهاي عروق كرونر قلب اولين علت مرگ درجهان ومسئول بيش ازيك سوم ازكل مرگهاست.هرساله نزديك به 32ميليون نفردرجهان دچارسكته هاي قلبي ومغزي ميشوند و17ميليون ازاين تعداد فوت ميكنند.اكثريت مبتلايان به بيماريهاي قلبي عروقي بيش ازيك عامل خطر زمينه سازمانند پرفشاري خون-ديابت-مصرف دخانيات-مصرف زيادچربي ونمك-مصرف ناكافي ميوه وسبزي-چربي خون بالا وبي تحركي دارند.

باوجود اينكه درسالهاي اخير؛ پيشرفت هاي بسياردرزمينه بيماريابي-درمان وتوانبخشي بيماران مبتلا به بيماريهاي قلبي عروقي ومزمن حاصل شده است ولي ميزان موفقيت درحوزه پيشگيري چندان قابل توجه نبوده است.براي حاصل شدن اين موفقيت درپيشگيري وكنترل CVD نقش مداخلات مناسب براي كاهش وپيشگيري ازعوامل خطر سازبسيارپررنگ خواهد بود.

دربين عوامل خطرسازي كه منجربه بروزبيماريهاي مزمن وناتوان كننده ميشوند؛عوامل قابل اصلاحي وجود دارند كه بااصلاح سبك وشيوه زندگي ميتوان ازنقش آنان كاست ويابطوركلي حذف شوند.ريشه اصلي بسياري ازعوامل خطرCVD" سبك زندگي ناسالم "است.بنابراين مسلم است كه چاره كاردراجراي مداخلات موثر براي اصلاح سبك وشيوه زندگي ناسالم؛ بوده ومسلما" نتايج ارزشمندي نيزدربرخواهد داشت.

كنترل وزن-رعايت رژيم غذايي مناسب-افزايش تحرك بدني-ترك سيگار-كنترل بيماريهاي فشارخون وديابت ازجمله مداخلات اصلاح شيوه زندگي درپيشگيري ازCVD به حساب مي آيند.

طبق مستندات موجود(درسالهاي 1388-1385) بررسي ومطالعات عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير(NCD )درجمعيت 15-64 سال 11.23٪ افراد (21.30٪ مردان و9/.٪ زنان)دركشورودراستان چهارمحال وبختياري 13.33٪(مردان 26.1 ودرزنان 25/.درصد)به صورت روزانه سيگار دود ميكنند.مصرف روزانه قليان دراستان 1٪ودركشور2.66٪ مي باشد.مصرف ناكافي ميوه وسبزي دراستان 97.92٪ ودركشور88.01٪ وميانگين مصرف روزانه ميوه وسبزي دركشور2.62 وعده ودراستان كمتراز5/. وعده است وهمچنين دركشور87٪افراد كمتراز5وعده ميوه وسبزي درروز مصرف ميشود.تنها 12.1٪مردان و13.9٪ زنان روزانه بيش از5واحد ميوه وسبزي ميخورند.دركشور35.76٪ (مردان 25.15 وزنان 46.62٪فعاليت بدني ناكافي دارند.اين رقم براي استان ما30٪(19.88٪ درمردان و40.45٪)فعاليت فيزيكي كم وجوددارد.چاقي واضافه وزن در37.79٪ وفشارخون بالا 17.18٪وقندخون بالا وكلسترول خون بالا به ترتيب 5.74٪ و32.64٪ درگروه 15-64 ساله استان ماوجود دارد.متاسفانه ازنظر مصرف روزانه سيگار؛ فشارخون بالا وكلسترول خون بالا ازميانگين كشوري بالا ترهستيم وباهدف وموارد انتظارفاصله بسيارزيادي داريم.

ازكل افراد مورد مطالعه دربررسي عوامل خطربيماريهاي غيرواگير 81.86٪ افرادحداقل يك مورد ازپنج عامل خطر (كشيدن سيگار-مصرف كمترازپنج وعده ميوه ياسبزي درروز-تحرك بدني ناكافي چاقي يااضافه وزن وفشارخون بالاي90/140mmHg)رادارا هستند و26.4 درصد مردان و29.9  درصد زنان حداقل سه مورد ازعوامل خطر سازپنجگانه فوق راداشتند.

پس بنابراين منطقي وضروري به نظر ميرسد وهمچنين كاملا" قابل توجيه است كه تلاش براي اصلاح رفتارهاي؛ پرخطرومخاطره آميزي مانند مصرف واستعمال مواددخاني-مصرف ناكافي ميوه وسبزي-كمي فعاليت بدني-مصرف روزافزن غذاهاي پرچرب وپركالري-مصرف نمك زياد وفشارهاي رواني كنترل نشده رابه شكل جامع-مستمر-علمي-عملي و... آغازنماييم.

طبق نظراكثريت كارشناسان ارشد وبلندپايه وصاحب نظردرمقوله آموزش سلامت يكي ازراهبردهاي شناخته شده براي برخورد باچالشها ومشكلات سلامت درسطح اجتماع كه ميتوان ازآن بهره برد؛ طراحي واجراي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي است.

مجموعه فعاليتهاي هماهنگ اطلاع رساني؛ ارتباطي وآموزشي كه بااستفاده ازمجموعه چندرسانه وكانال ارتباطي متنوع براي انتقال پيامهاي مشخص به جمعيتي معين ودريك دوره معين ومحدود؛ درراستاي اهداف برنامه انجام ميشود؛بسيج اطلاع رساني آموزشي نام دارد.

گام اول دراجرايي كردن راهبرد استفاده ازبسيج هاي اطلاع رساني آموزشي؛ آشنايي بااصول ومفاهيم كليدي ونيز نحوه طراحي واجراي آن است وهدف ازتدوين اين راهنماارتقاء دانش؛ آگاهي وعملكرد بمنظورتوانمندسازي گروههاي هدف برنامه يعني كاركنان مراكزبهداشتي درماني شهري وروستايي (افزايش مهارت درزمينه پيشگيري ازNCD بويژه CVD)ودرنهايت همه گروههاي جمعيتي استان ازطريق ركن اصلي آموزش ازطريق اجراي كمپين خواهد بود.

انشاء اله درسال هاي آتي اجراي كمپين هاي ديگرمانند"كاهش مصرف نمك-افزايش تحرك بدني-ترك استعمال مواددخاني و...رادرقالب "قلب سالم ايراني رادركشوروبصورت پررنگ دراستانمان شاهد باشيم.

سخن آخر؛ اميد است باتلاش همه مديران حوزه سلامت درسطح ملي-استاني وشهرستاني شاهد موفقيت بخش بهداشت درارتقاي رفتارهاي پيشگيرانه ازCVDوكنترل مرگ ومير وعوارض ناشي ازآن دركشوراسلامي عزيزمان ايران باشيم.

مشخص كردن چرايي برنامه ودلايل منطقي وقاطع براي انتخاب وكاربردي نمودن بسيج اطلاع رساني آموزشي درخصوص موضوع اصلي بسيج" ترويج مصرف روزانه حداقل پنج واحد ميوه ياسبزي درگروه 15-64 ساله ، باتاكيددردانش آموزان وكاركنان ادارات

باتوجه به توصيف دامنه واهميت مشكل وچالش مصرف ناكافي ميوه وسبزي درافراد 15-64 ساله استان كه ازاين حيث رتبه اول رادركشورداراهستيم وبه تفصيل درخصوص آماروارقام آن دربخش مقدمه اشاره گرديد ورابطه اين عامل خطربابيماريهاي قلبي عروقي كه مرگ ناشي ازبيماريهاي قلبي عروقي دراستان ماازميانگين كشوري وپيش بينهاي موجود بنحوچشمگيري بالاتر مي باشد.مرگ ناشي ازCVDدركشوراز38٪ ودرخوشبينانه ترين پيش بيني ومطالعات ناشي ازسيستم ثبت مرگ ها48٪ مي باشد كه اين رقم دراستان ما51٪ گزارش شده است.لذا باتوجه به بروزوشيوع مرگ ابتلا وعوارض مهلك وماندگاروپرهزينه ناشي ازبيماريهاي غيرواگيرومزمن خصوصا" چهارگروه بيماري غيرواگير؛ شامل بيماريهاي قلبي عروقي-ديابت برخي ازسرطانها وبيماريهاي مزمن تنفسي كه ازمهمترين تهديدكننده هاي حيات انسان وخصوصا" قلب انسانها محسوب ميشوند وغالبا"عوارض وناتواني ناشي ازآنها بارسنگيني به خانواده ها؛ جوامع ودولتها تحميل ميكند.

اين چهارگروه بيماري اصلي ترين عامل مرگ انسان درجهان (60٪ موارد مرگ با35 ميليون موردمرگ درسال )مي باشندكه 80٪ آنها دركشورهاي بادرآمد پايين ومتوسط رخ ميدهد.درحاليكه ميدانيم 80٪ديابت نوع دو؛ CVDو40٪ سرطانها باحذف عوامل خطر قابل پيش گيري هستند.بيماريهاي قلبي عروقي بعنوان اولين عامل مرگ دركشوروديابت بعنوان شايعترين بيماري مزمن غيرواگير ازاولويتهاي اصلي برنامه هاي پيشگيري ودرماني محسوب ميشوند.ديابت فقط يك بيماري محسوب نميشودبلكه شبكه درهم پيچيده اي ازعوامل خطرزاي محيطي وژنتيك باپاتوفيزيولوژي هاي مختلف است كه به دليل ويژگيهايي نظير زمينه سازي وهمراهي باساير بيماريها(قلبي عروقي-كليوي-چشمي ومعلوليت) به شدت هزينه بروناتوان كننده است.

عوامل خطرزمينه سازمشترك اين دوگروه بيماري نظيرفشارخون بالا وديس لپيدمي علاوه براين كه اقدامات پيشگيري اوليه مشتركي دارند(باتاكيدبربهبود شيوه ي زندگي؛تغذيه ي مناسب-افزايش تحرك بدني وقطع مصرف دخانيات)؛درسطح مراقبت هاي درماني نيز نقش مهمي درپيشگيري ازعواقب جبران ناپذيروهزينه براين بيماريها خواهند داشت.

اجراي كمپين درجهت مصرف كافي ميوه وسبزي ميتواندازبروزافزايش وزن وچاقي جلوگيري نمايد وياآن راتعديل وياكنترل نمايد.زيراميدانيم كه عامل مهم دربروزديابت نوع دو وبيماريهاي قلبي عروقي وبرخي سرطانها؛كبد چرب؛بيماريهاي كليوي و...افزايش وزن وچاقي مي باشد كه يك عامل خطر قوي دربروزوشيوع بيماريهاي غيرواگير ومزمن است.ونقش آن درشيوع اين بيماريها بخوبي به اثبات رسيده است وميدانيم كه بروزديابت نوع دودرافراد چاق بيشترازافرادي است كه وزن طبيعي دارند.وازهر10بيمارديابتي نوع دو 8نفرآنها چاق است كه درمرگ وميروبروزعوارض ديرس وزودرس بيماري(ازمقاومت به انسولين تاظهورعوارض ومرگ بالاي قلبي عروقي) نقش مهمي راايفا ميكند.

درمقايسه استاني شيوع مصرف روزانه كمترازپنج واحد ميوه ياسبزي (درزنان ومردان 15-64 ساله مناطق شهري وروستايي استان چهارمحال وبختياري) دركشوربراساس داده هاي چهارپيمايش ملي سالهاي 1388-1385 كه توسط دفترمديريت بيماريهاي غيرواگيروزارت متبوع تحت عنوان گزارش مقايسه استاني شيوع عوامل خطر بيماريهاي غيرواگيرمنتشرشده است استان چهارمحال وبختياري دررتبه اول قراردارد(98٪ نسبت به ميانگين كشوري87٪).

لذا طراحي واجراي بسيج اطلاع رساني آموزشي ضرورت داشته ودراولويت برنامه هاي مداخله اي قرارخواهد گرفت.وهمچنانكه سابقه اجرايي موفق آن درخصوص برخي مباحث بهداشتي دربخش واگيرمانند؛ ايمنسازي گروه هاي هدف ؛ بسيج سلامت كودكان و...وجوددارد.

 

 تعيين هدف كلي واهداف اختصاصي برنامه بسيج اطلاع رساني آموزشي

هدف كلي واهداف اختصاصي:

انتخاب لوگووطراحي آن باهمكاري كارشناس وصاحب نظران مربوطه دراسرع وقت انتخاب ودرمباحث آموزشي ازآن استفاده لازم خواهد شد.شعارمناسب براي اين برنامه بسيج اطلاع رساني آموزشي شعار" بامصرف پنج واحد ميوه وسبزي درروز؛ قلبي سالم داشته باشيم" شعاري مناسب وجامع خواهد بود.

تحليل وضعيت موجودوتعيين اهداف برنامه وتعيين مخاطب كلي ودسته هاي اختصاصي برنامه:

شامل:

-          مخاطب كلي:

-         معيارهاي دسته بندي مخاطب كلي:

-         دسته هاي اختصاصي مخاطب برنامه:

درتحليل وضعيت موجودوتحليل آن براي تعيين اهداف برنامه بسيج اطلاع رساني آموزشي گام دوم است.دراين بخش كليه عوامل وشرائط اجتماعي-اقتصادي-سياسي وفرهنگي مورد بررسي قرارگرفته ونقاط قوت وضعف تهديدها وفرصتها مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

نقاط قوت:

-        تشكيل مراكزبررسي عوامل موثر برسلامت دردانشگاه و اجراي فعاليتهاي اجرايي آموزشي مدون ومستمرازطريق نشستها وثبت توافقات

-   وجود برنامه هاي پيشگيري و كنترل فشارخون بالا، ديابت، ثبت سرطانها، بيماري‌هاي مزمن كليوي

- بررسي و تعيين ميزان‌هاي بروز و شيوع عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير 

- وجود نيروهاي تخصصي تغذيه، پرستار، قلب وعروق و ... 

- وجود بسته‌هاي آموزشي مدون و استاندارد در زمينه  CVD و ديابت و ...

- مقبوليت و كامل بودن سطح يك ارائه خدمات

نقاط ضعف:

-     عدم وجود NGO ومراكزخصوصي فعال دراين زمينه دراستان

-     عدم وياكمبود پرسنل متخصص تغذيه درمراكزشهرستانها وسطوح محيطي

-     عدم همكاري مطلوب پزشكان عمومي در اجراي برنامه ها و طرح‌هاي مرتبط باCVD  (بار بالاي مراجعين به مراكز)

-     عدم تخصيص بودجه و اعتبارات لازم وكافي

-     عدم اجراي برنامه هاي مداخله‌اي مستمر و مدون و زمانبندي شده

-     عدم آموزش خود مراقبتي در افراد 30 سال و بالاتر و بيماران مبتلا به CVD

فرصتها:

-        وجود واحدهاي ارائه خدمت و نيروهاي تخصصي در بخش خصوصي و هيئت علمي و قابليت دسترسي آسان

-        حمايت مسئولين و سياست گزاران كشوري و استاني

-        همكاري‌هاي برون‌بخشي مطلوب (آموزش و پرورش و...)

-        پوشش بالاي صدا و سيماي استان و دسترسي همه خانوارها در شهر و روستا

تهديدها:

-        وجود مناطق عشايري، صعب العبور و دورافتاده در استان

-        پايين بودن درآمد سرانه، نرخ بي‌سوادي و كم‌سوادي و بالابودن نرخ بيكاري در اقشار

-        رواج شيوه‌هاي نامناسب زندگي در كليه اقشار مردم (عدم تحرك، مصرف مواد دخاني، الكل و تغذيه نامناسب)

-        گسترش روزافزون تهيه و توزيع مواد دخاني و موادغذايي غيراستاندارد توسط كارخانجات وكارگاه‌هاي توليدي (عرضه و تقاضاي بالا)

-        تبليغات فريبنده وكاذب از طريق رسانه ملي و...(ماده 37 كالاهاي آسيب رسان به سلامت)

-        توليد وعرضه كالاهاي آسيب رسان وتهديد كننده سلامت

 

دراين بخش هدف كلي بسيج اطلاع رساني آموزشي ؛ هدف كلي به اجزاي كوچكترواختصاصي واضح قابل سنجش ودست يافتني مشخص خواهند شد.

هدف كلي برنامه :

افزايش مصرف روزانه ميوه وسبزي دربين دانش آموزان وكاركنان ادارات 

اهداف اختصاصي برنامه :

1- دريافت پيامهاي برنامه توسط حداقل 80٪ دانش آموزان و98٪ كاركنان ادارات

2- افزايش آگاهي درباره اهميت مصرف پنج وعده ميوه وسبزي درروز حداقل 85٪دانش آموزان و95٪ كاركنان ادارات 

3- تصميم جايگزين كردن  درست مصرف روزانه ميوه وسبزي به جاي روش معمول درحداقل 60٪ دانش آموزان و85٪كاركنان ادارات 

4- افزايش 30درصدي كاركنان ادارات ودانش آموزاني كه حداقل پنج واحد ميوه وسبزي درروز مصرف ميكنند.

-         تصميم گيرندگان براي برنامه:

Ø    رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي

Ø    معاونت محترم آموزشي دانشگاه شهركرد

Ø    معاونت محترم پشتيباني

Ø    هيئت رئيسه محترم دانشگاه

Ø    معاونت محترم بهداشتي وكارشناسان گروه پيشگيري

 

-         شركاي برنامه:

v    آموزش وپرورش استان وشهرستانهاي تابعه

v    كليه ادارات ؛ سازمانها وشركتهاي دولتي

v    استانداري وفرمانداري هاي شهرستانهاي تابعه استان(كارگروه بهداشت وسلامت )

 

-         مخالفان  برنامه:

باتوجه به مثبت بودن برنامه ووجود مستندات موجود واهميت موضوع وضرورت اجرايي آن درپيشگيري وكنترل بيماريهاي غيرواگير مانند بيماريهاي قلبي عروقي-كبد چرب-ديابت 40٪ سرطانها و...به نظر ميرسد كه فرد ياافراد مخالف كه 3-4٪ جمعيت وياگروه هاي هدف ومخاطب راشامل ميشوند دراين زمينه وجودنداشته باشند وياتعدادآنها بسياراندك خواهد بود.

موضوع وبحثي كه دراين زمينه شايد گروه مخالف عنوان نمايند بحث قيمت ووضعيت اقتصادي ومعيشتي خانواده ها وفقروبيكاري برخي خانوارها وقطع يارانه ازبعضي افراد وخصوصا" قطع يارانه كاركنان ادارات دولتي مطرح گردد.

بحث ديگرافزايش موارد بيماريهاي اسهالي اخير دراستان ما واستانهاي همجواربوده كه توصيه گرديده بود كه سبزي وبرخي ميوه هاي جاليزي خريداري ومصرف نگردد وحال بااندك زماني فاصله؛ نسبت به مصرف آن تبليغ وآموزش وتاكيد گردد؛شايدتاحدودي مخالفت ومقاومتهاي جزيي ديده شود.

 يكي ازدلايلي كه اين كمپين دربهارسال 94 اجرايي نشد موضوع اپيدمي موارد شيگلوزوبيماريهاي اسهالي بود كه اين همزماني مانع اصلي اجراي كمپين "مصرف 5بارميوه وسبزي درروز" گرديد.

 تعيين راهبرد وتاكتيك هاي ارتباط باگروههاي هدف برنامه بسيج

-         آموزش:

-         حمايت طلبي براي تامين منابع براي برنامه:ازطريق تصميم گيرندگان براي برنامه مانند ذيل بهره مندي ومساعدتهاي لازم اخذخواهد شد.

Ø    رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي

Ø    معاونت محترم آموزشي دانشگاه شهركرد

Ø    معاونت محترم پشتيباني

Ø    هيئت رئيسه محترم دانشگاه

Ø    معاونت محترم بهداشتي وكارشناسان گروه پيشگيري

Ø    رياست وكارشناسان محترم اداره قلب وعروق واحدبيماريهاي غيرواگير وزارت متبوع

تدوين پيام هاي ارتباطي برنامه بسيج

-         محتواي پيام هاي ارتباطي

-         شكل نهايي پيام هاي ارتباطي

-         ارتباط بارسانه هاي جمعي:

اجراي برنامه هاي اجرايي وآموزشي دربسيج اطلاع رساني آموزشي انتخاب رسانه مناسب يكي ازاركان مهم موفقيت است كه دراين خصوص ازصداوسيماي محلي استان-رسانه هاي چاپي استاني وشهرستاني-وبلاگ ها و...بهره برداريهاي لازم بعمل خواهد آمد.

صداوسيماي محلي واستاني:

Ø     پيش بيني واجراي حداقل يك برنامه سيما(حتي الامكان زنده)

Ø     پيش بيني واجراي حداقل 4 برنامه ازطريق صدا(حتي الامكان دوبرنامه آن زنده باشد)

Ø     پخش تيزر وزيرنويس دربرنامه سيماي محلي واستاني (حتي الامكان درساعتهاي مناسب وپربيننده)

Ø     ارسال پيامك (حداقل 60هزارپيامك)ازطريق مخابرات استان

Ø     تهيه ونصب بنردرادارات تحت پوشش (حداقل 80٪ ادارات پوشش داده شوند).

Ø     ديوارنويسي مدارس (حداقل 40٪ مدارس ديوارنويسي شوند).

Ø     برگزاري مسابقات نشريه نويسي-مقاله وتحقيق درمدارس-مسابقات ورزشي وطناب كشي-دوميداني وسايرمسابقات باشعارولوگوي برنامه كمپين

Ø     هماهنگي درجهت درج شعاركمپين درسربرگ نامه هاي اداري اكثريت ادارات وآموزش وپرورش ودانشگاه علوم پزشكي به مدت 6ماه

Ø     حتي الامكان برگزاري يك همايش يكروزه درمركزاستان ودعوت ازعموم مردم

Ø     نصب شعاردربيلبردهاي الكترونيكي وغيره درسطح مراكزشهرستانها

Ø     تهيه بروشور-پوستروپمفلت به تعداد لازم(يك پوسترودوپمفلت)

نمونه فعاليتهاي اجرايي برنام كمپين:

Ø     برگزاري كميته اجرايي- آموزشي بيماريهاي غيرواگيروتعيين فعاليتهاي اجرايي وآموزشي درخصوص كمپين ونحوه اجراي آن درشهرستان

Ø     طرح موضوع كمپين دركارگروه بهداشت وتغذيه استانداري وفرمانداريها

Ø     مكاتبه وتوجيه مسئولين ادارات

Ø     تعيين سهم همكاري ادارات درفعاليتهاي اجرايي وآموزشي

Ø     ساير

 

 

تدوين برنامه اجرايي براي برنامه بسيج:

فعاليت

مجري

شروع

پايان

پيگيري كننده

ملاحظات

تدوين چارچوب برنامه كمپين

كارشناس قلب وعروق معاونت بهداشتي استان

5/5/94

14/5/94

مديرگروه بيماريها

 

برگزاري كميته غيرواگيروجلسه توجيهي برنامه كمپين درحضوررياست دانشگاه

معاونت بهداشتي دانشگاه

16/5/94

16/5/94

مديرگروه بيماريها وكارشناس قلب وعروق

 

طرح موضوع كمپين دركارگروه بهداشت وتغذيه استان

رياست دانشگاه ومعاونت بهداشتي

نيمه دوم مردادماه

نيمه دوم مردادماه

اداره قلب وعروق وزارت متبوع

 

طراحي لوگو كمپين

گروه غيرواگيروآموزش سلامت

نيمه دوم مردادماه

نيمه دوم مردادماه

گروه غيرواگيروآموزش سلامت

 

برگزاري جلسه توجيهي مديران وكارشناسان ستادي معاونت بهداشتي

گروه تخصصي بيماريهاي غيرواگير

18/5/94

18/5/94

مديرگروه بيماريها وكارشناس قلب وعروق

 

جلسه توجيهي بانماينده آموزش وپرورش ؛استانداري و...

گروه تخصصي بيماريهاي غيرواگير

22/5/94

22/5/94

مديرگروه بيماريها وكارشناس قلب وعروق

 

جلسه توجيهي بامسئولين وكارشناسان واحدبيماريهاي شهرستانها

مديرگروه وكارشناس قلب وعروق برنامه استان

25/5/94

25/5/94

مديرگروه بيماريها وكارشناس قلب وعروق

 

برگزاري كميته غيرواگيرشهرستانها

 

 

 

معاونت بهداشتي ومسئول واحدبيماريهاي شهرستان

28/5/94

28/5/94

مديرگروه بيماريها وكارشناس قلب وعروق استان

 

مكاتبه وتوجيه مسئولين ورابط آموزشي ادارات كل استان

معاونت بهداشتي

نيمه اول شهريورماه

نيمه اول شهريورماه

مديرگروه بيماريها وكارشناس قلب وعروق استان

 

اجراي حداقل يك برنامه ازطريق سيما(حتي الامكان زنده)

 

معاونت بهداشتي -كارشناس ومتخصص تغذيه

هفته اول شهريورماه

هفته اول شهريور

مديرگروه بيماريها وكارشناس قلب وعروق استان

 

اجراي حداقل 4 برنامه ازطريق صدا(حتي الامكان دوبرنامه زنده )

 

معاونت بهداشتي -كارشناس ومتخصص تغذيه وهيئت علمي-صداوسيما

نيمه اول شهريور

پايان ديماه

مديرگروه بيماريها وكارشناس قلب وعروق استان

 

پخش تيزر وزيرنويس دربرنامه سيماي محلي واستاني

معاونت بهداشتي وصدا وسيما

نيمه دوم شهريور

پايان بهمن ماه

اموراداري معاونت بهداشتي

 

ارسال پيامك (حداقل 60هزارپيامك)

مخارات استان

نيمه دوم شهريور

پايان بهمن ماه

اموراداري معاونت بهداشتي

 

تهيه ونصب بنردرادارات تحت پوشش

شهرستانهاي تابعه

نيمه دوم شهريور

پايان آبان ماه

اموراداري -آموزش سلامت وگروه غيرواگير استان

 

تهيه ونصب بنردرمراكزبهداشتي درماني

شهرستانهاي تابعه

نيمه دوم شهريور

پايان آذرماه

اموراداري -آموزش سلامت وگروه غيرواگير استان

 

ديوارنويسي مدارس وبرخي ادارات

شهرستانهاي تابعه

نيمه دوم شهريور

پايان ديماه

اموراداري -آموزش سلامت وگروه غيرواگير استان

 

برگزاري مسابقات تغذيه سالم(ورزشي-آشپزي و...)

آموزش سلامت وواحدبيماريهاي شهرستانهاي تابعه

مهرماه

بهمن ماه

آموزش سلامت وگروه غيرواگير استان

 

درج شعاركمپين درسربرگ نامه هاي ادارات ودانشگاه

واحدبيماريهاي غيرواگيرشهرستانهاي تابعه

شهريور

اسفند 94

آموزش سلامت وگروه غيرواگير استان

 

نصب شعاردربيلبردهاي الكترونيكي وغيره درسطح مراكزشهرستانها

 

 

 

 

واحدبيماريها وآموزش سلامت شهرستانها

شهريور

اسفند 94

آموزش سلامت وگروه غيرواگير استان

 

طراحي وتهيه بروشور/پمفلت

 

 

 

گروه بيماريها وآموزش سلامت ومدارس استان

نيمه اول شهريور

نيمه اول مهر

آموزش سلامت-مدارس وگروه غيرواگير استان

 

توزيع بروشور/پمفلت به گروه هدف

آموزش سلامت وواحدبيماريهاي شهرستانهاي تابعه

نيمه دوم مهرماه

پايان اسفندماه

آموزش سلامت وگروه غيرواگير استان

به تعداد15هزارعدد

طراحي پوستر

گروه بيماريها وآموزش سلامت استان

نيمه اول شهريور

نيمه اول مهر

آموزش سلامت-مدارس وگروه غيرواگير استان

 

توزيع پوستر به گروه هدف

آموزش سلامت وواحدبيماريهاي شهرستانهاي تابعه

نيمه دوم مهرماه

پايان اسفندماه

آموزش سلامت وگروه غيرواگير استان

به تعداد2هزارعدد

آموزش گروهي وچهره به چهره دانش آموزان وكاركنان ادارات

مراكزبهداشتي درماني شهري وروستايي وخانه هاي بهداشت

نيمه دوم مهرماه

پايان اسفندماه

آموزش سلامت واحدمدارس -واحدبيماريهاي شهرستانهاي تابعه

 

چاپ مقاله درنشريات ومجلات محلي

آموزش سلامت وواحدبيماريهاي شهرستانهاي تابعه

نيمه دوم مهرماه

پايان اسفندماه

آموزش سلامت واحدمدارس -واحدبيماريهاي استان

سه مقاله

برگزاري همايش هاي تغذيه وآشپزي سالم درشهرستانها

آموزش سلامت گروه سلامت خانواده وتغذيه وواحدبيماريهاي شهرستانهاي تابعه

نيمه دوم مهرماه

پايان اسفندماه

آموزش سلامت سلامت خانواده واحدمدارس -واحدبيماريهاي استان

 

آموزش مصرف كافي ميوه وسبزي وتغذيه سالم به كاركنان ستادي وسطوح محيطي

كارشناسان تغذيه وكارشناس غيرواگيرشهرستانها

شهريور

شهريور

گروه تغذيه وسلامت خانواده -واحدغيرواگيراستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ارزشيابي نتايج برنامه بسيج

 

نوع ارزشيابي

محورهاي ارزشيابي

ابزار ارزشيابي

زمان ارزشيابي

ارزشيابي ابتدايي

 

 

 

 

ارزشيابي فرايند

 

 

 

 

ارزشيابي پاياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 


تاریخ به روز رسانی: 1394/08/13
تعداد بازدید: 3369
آدرس :  شهركرد ، خيابان شهيد باهنر -جنب مصلي امام خميني(ره)
كدپستي :        تلفن :32224489 -038
دور نگار :  32224582-038
تاریخ بروز رسانی 1401/03/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal